Skatteverket är positivt inställt till rekonstruktioner

Det stämmer inte att Skatteverket har en generell inställning om att stoppa så många företagsrekonstruktioner som möjligt. Tvärt om, vi har styrande dokument och riktlinjer för den operativa verksamheten som anger vår syn på bland annat arbetet med företagsrekonstruktioner. I våra riktlinjer för skattebetalning framgår följande:

”Skatteverket är positivt inställt till rekonstruktioner och ska underlätta för livskraftiga företag att hitta konstruktiva lösningar på sina betalningsproblem. Vi ska skapa ett gott samarbete med företag och rekonstruktörer så tidigt som möjligt.”

Den nya lagen trädde i kraft den 1 augusti i år och för någon vecka sedan hade det varit borgenärssammanträde inför domstol i 15 ärenden där borgenärer får uttala sig i frågan om rekonstruktionen bör fortsätta eller inte. I två tredjedelar av rekonstruktionerna har Skatteverket ställt sig positivt till en fortsättning. Även om det är under en kort tidsrymd, och ett begränsat urval än så länge, indikerar dessa siffror starkt att Skatteverkets i grunden positiva inställning till att livskraftiga företag ska ha en möjlighet att lösa sina betalningsproblem också får genomslag i praktiken.

Den nya lagstiftningen har som ett syfte att leda till fler lyckade företagsrekonstruktioner, inte nödvändigtvis till fler rekonstruktioner. Vår erfarenhet av den tidigare lagstiftningen var tyvärr att det tämligen ofta inleddes rekonstruktioner där förutsättningar att rekonstruera verksamheten saknades, till nackdel både för företagaren samt för alla borgenärer.

När det gäller frågan om veto kring val av rekonstruktörer, som tas upp av kritikerna, har vi följande kommentar. Skatteverket har ingen beslutanderätt i frågan, det vill säga det finns inget veto. Vi kan precis som andra borgenärer, i de fall vi får tillfälle att yttra oss, meddela vår inställning till föreslagen rekonstruktör. Det är sedan domstolen som beslutar utifrån de i det enskilda ärendet framkomna omständigheterna.

I de fall där det gäller ett livskraftigt företag och där förutsättningar finns för en lyckad rekonstruktion står det alltid företaget fritt att föreslå vem som ska vara rekonstruktör. Om domstolen inte godkänner föreslagen rekonstruktör så kan företaget tillfråga annan rekonstruktör om denna vill åta sig uppdraget.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply