Nya lagar och regler i sommar

Skärpta regler inom folkbokföringsområdet

Den 1 september träder ett antal regelskärpningar på folkbokföringsområdet i kraft. Skatteverket får utökade möjligheter att göra kontrollbesök, och möjligheterna att utföra identitetskontroller stärks.

En person som sannolikt är felaktigt folkbokförd på en viss fastighet kan tillfälligt istället bli folkbokförd på kommunen, om den sannolikt felaktiga folkbokföringen leder till besvär för någon, till dess personens verkliga folkbokföringsort kan fastställas. Begreppet folkbokförd utan känd hemvist slopas, och en person som inte är bosatt på en särskild fastighet eller kommun, och inte heller ska vara avregistrerad som utflyttad, kommer att kunna avregistreras från folkbokföringen som försvunnen. Vidare ska personer som flyttar till Sverige personligen inställa sig hos Skatteverket för identitetskontroll, och de ska på begäran överlämna pass eller annan id-handling, om sådan finns.

Ändrad nedsättning av miljöanpassade bilars förmånsvärde

Reglerna kring miljöanpassade bilars förmånsvärde ändras. Från och med den 1 juli sätts nybilspriset för miljöanpassade bilar vid förmånsberäkningen ned med schablonbelopp som utgår från bilens miljöteknik. Med miljöanpassade bilar menas elbilar, laddhybrider, vätgasbilar och gasbilar.

Omställningsstudiestöd – nytt statligt studiestöd

Ett nytt statligt studiestöd införs. Syftet med stödet är att förbättra vuxnas möjlighet att finansiera sina studier, för att på så sätt stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Stödet kallas omställningsstudiestöd och består av en bidragsdel och en lånedel. Omställningsstudiebidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande, och börjar gälla den 30 juni. På omställningsstudiebidrag ska statlig ålderspensionsavgift betalas.

Ytterligare sänkt moms på reparationer

Från och med den 1 juli sänks skatten på reparation av vissa varor. Sänkningen gäller reparation av skor, lädervaror, kläder och hushållslinne, och cyklar med tramp- eller vevanordning. Skatten sänks från 12 till 6 procent.

Höjd omsättningsgräns för momsbefrielse

Omsättningsgränsen för företags skattebefrielse höjs från 30 000 till 80 000 kronor per beskattningsår. Förutom den ändrade omsättningsgränsen är bestämmelserna desamma. Förändringen träder i kraft den 1 juli.

Den nya lagen innebär en möjlighet att anta och fastställa en rekonstruktionsplan, som utöver en ekonomisk uppgörelse även kan omfatta andra nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med en näringsidkares ekonomiska problem. Lagen innebär också en skärpning av det så kallade livskraftstestet, det vill säga det test som används för att bedöma om näringsidkarens verksamhet är säkrad genom en rekonstruktion. Dessutom införs krav på att näringsidkaren ska ha en ordnad bokföring. Även kraven på rekonstruktören skärps och dessa ställs under Kronofogdens tillsyn. Den nya lagen träder i kraft den 1 augusti.

Definitionen av tjänsteställe för riksdagsledamöter ändras

Från och med 1 juli anses en riksdagsledamot ha sitt tjänsteställe där hen är folkbokförd, förutsatt att det där finns en bostad som är inrättad för permanent boende för ledamoten och dennes familj, och som även används av ledamoten. Om bostaden inte uppfyller dessa krav räknas istället riksdagen som ledamotens tjänsteställe.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply