Ny rapport om kassaregister | Skatteverket

I rapporten ”Införandet av krav på kassaregister och Skatteverkets kassaregisterbesök” undersöks om införandet av krav på kassaregister 2010 hänger samman med en större ökning av den rapporterade omsättningen i branscher som är mer berörda av kravet på kassaregister jämfört med branscher som berörs i mindre utsträckning eller inte alls. I rapporten studeras också om kontrollbesöken leder till högre rapporterad omsättning bland besökta företag.

Resultaten visar att den rapporterade omsättningen inte har ökat snabbare vid kravets införande i branscher med hög andel kassaregister jämfört med branscher med låg andel. Vidare saknas tecken på att omsättningsökningen har varit större till följd av kravet inom restaurang- och hårvårdsbranschen som omfattas av krav på kassaregister och där risken för oredovisade intäkter är stor.

Kassaregisterkontrollen leder till att omsättningen ökar vid besökstillfället och i viss mån även månaden efter besöket. På längre sikt syns inga tecken på att besöken ger en bättre regelefterlevnad. Skattningarna är i stället negativa och statistiskt säkerställda, det vill säga besöken tycks leda till minskad rapporterad omsättning, enligt studien.

– Undersökningen visar att besöken verkar ha en negativ effekt på de besökta företagens regelefterlevnad. Vår uppfattning är ändå att kassaregisterreformen har fungerat och fungerar bra i arbetet mot osund konkurrens, säger Anders Bäck, enhetschef på Skatteverket. Han tillägger att kombinationen av kravet på kassaregister och kunskapen om att Skatteverket genomför oanmälda kontrollbesök bedöms leda till ökad regelefterlevnad och minskat fusk totalt sett för hela gruppen av företag som har kassaregister. Även när myndighetsgemensamma kontroller genomförs är kassaregister en viktig del.

Slutsatserna i rapporten gäller kontrollbesök genomförda 2013-2019. Sedan dess har urvalet för kontrollbesöken ändrats, det tas i större utsträckning fram maskinellt och riktas tydligare mot branscher där risken för fusk är stor. Tanken är att kontrollbesöken ska leda till skatteutredning där det finns behov av det.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply