Ny rapport om bilförmån och hur reglerna följs

Tidigare erfarenheter från Skatteverkets kontrollverksamhet visar att felfrekvensen vid rapportering av bilförmån är hög och antalet fel verkar inte minska över tid. Bilförmån är också ett område som många tycker är krångligt.

Om en anställd får använda en företagsbil för privat bruk, till exempel för resor till och från arbetet, utgör det en förmån. Om tjänstebilen används för privat bruk vid ett fåtal tillfällen och högst 100 mil per år är förmånen skattefri men används bilen mer än så är förmånen skattepliktig.

Det framgår av rapporten att Skatteverkets kontroller tycks leda till en ökad regelefterlevnad bland de kontrollerade företagen i åtminstone ett år efter avslutad kontroll.

En av slutsatserna i rapporten är att Skatteverket behöver bättre möjligheter att följa upp och kontrollera att förmånen redovisas, det rekommenderas därför att det införs en ruta i redovisningsformuläret där företag kan kryssa i om nettolöneavdrag har tillämpats samt en ruta där företaget kan fylla i vilket underlag som nettolöneavdraget har baserats på.

För att kontrollen ska bli mer träffsäker framöver bör urvalet av de företag som ska kontrolleras i högre grad riktas mot aktiebolag som inte har några anställda.

Ytterligare en slutsats i rapporten är att en jämförelsevis liten andel företag påfördes skattetillägg, trots att de gjort fel eller fuskat, därför bör förutsättningarna för att kunna ge skattetillägg i framtida kontroller ses över.

I rapporten används data från en urvalspopulation om 2 505 aktiebolag som har minst en personbil eller lätt lastbil som medför ett högt förmånsvärde i de fall de används privat. För dessa 2 505 företag genomfördes ett slumpmässigt urval där 528 företag valdes ut till kontroll. Kontrollerna genomfördes under augusti 2020 till september 2021.

Läs hela rapporten:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply