Kemikalieskatten har begränsad effekt | Skatteverket

– De flesta företag, som vi pratat med, uppger att skatten inte har påverkat vilka varor de köper och säljer vidare. Det finns indikationer på att skatten har påverkat ett fåtal företags arbete med att fasa ut farliga flamskyddsmedel. Den ersättning av farliga ämnen som genomförts med skatten som drivkraft har alltså varit begränsad och inneburit höga initiala samhällskostnader, säger Charlotte Berg, projektledare på Skatteverket.

Det tas ut en kemikalieskatt på vissa elektronikvaror sedan den 1 juli 2017. Skattens syfte är att minska förekomsten av farliga kemiska ämnen (klor-, brom- och fosforföreningar i flamskyddsmedel) i människors hemmiljö och att påverka användandet mot mer miljö- och hälsovänliga alternativ.

Kemikalieskatten beräknas utifrån varans vikt och avdrag kan göras baserat på kemikalieinnehållet i den skattepliktiga varan. Enligt rapporten bedöms skatten inte vara kostnadseffektivt utformad, bland annat eftersom det är varans vikt och inte de kemiska ämnena som beskattas.

Förekomsten av flera olika styrmedel på området innebär också att användningen av flamskyddsmedel i elektronik påverkas av styrmedel med liknande eller delvis samma syfte. Det gör det svårt att bedöma i vilken utsträckning företagens arbete med att fasa ut farliga ämnen har påverkats av skatten eller av andra styrmedel.

Den administrativa bördan runt kemikalieskatten upplevs av många företag som betungande. Dels hanteras administrativa rutiner kring skatten i manuella processer, dels är det tidskrävande och kostsamt att få fram information om varans kemiska innehåll.

– Utvärderingen visar att varken företagens vinster eller sysselsättning har påverkats av skatten. Det indikerar att kostnaden för skatten har lagts på konsumenterna i form av högre pris på elektronikvarorna som de köper, säger Eva Samakovlis, analyschef på Skatteverket.

Skatteintäkterna var 1 347 miljoner kronor för 2018 och 1 447 miljoner för 2019. Ökningen beror till stor del på höjningen av skattenivån med drygt 30 procent i augusti 2019.

Utvärderingen visar också att avdragen som den skattskyldiga kan göra om den skattepliktiga varan inte innehåller vissa flamskyddsmedel har ökat. Det beror främst på att företagen har lärt sig hur skatten fungerar.

Eventuella behov av ändringar av skattens konstruktion ska rapporteras till regeringen i en separat rapport i mars 2021.

Kontakter för media

Charlotte Berg, analytiker på Skatteverket, 010-574 51 69

Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply