GDPR

Kammarrättens dom om 50 mkr i sanktionsavgift för Google vinner laga kraft då Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelar prövningstillstånd mellan Google och Integritetsskyddsmyndigheten.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply