Fler företag vill växa

Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2023 visar att ett trendbrott i andel företag som vill växa. Företag som vill växa har svårt att hitta rätt kompetens.

Budgetpropositionen inlämnad till riksdagen | Skatteverket

Nedan är några av de skatteförslag som ingår eller aviseras i budgeten:

Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt 2024

Vid bestämmandet av skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2024 föreslås att ingen uppräkning görs. Skiktgränsen kommer i sådana fall uppgå till 598 500 kronor, samma som för 2023.

Det ordinarie jobbskatteavdraget förstärks

Skattereduktionen för arbetsinkomster (jobbskatteavdraget) förstärks, främst för heltidsarbetande med låga eller medelhöga inkomster. Regeringen avser att återkomma med ett förslag under hösten 2023.

Jobbskatteavdraget för äldre

Beräkningen av jobbskatteavdraget för äldre ändras så att beräkningen kopplas till prisbasbeloppet, så att det följer prisutvecklingen i samhället på samma sätt som det ordinarie jobbskatteavdraget.

Åldersgränsen för jobbskatteavdraget för äldre höjs också från 65 till 66 år för att följa den rådande pensioneringsnormen.

Regeringen avser att återkomma med ett förslag under hösten 2023.

Kompensation för personer födda 1957

Höjningen av åldersgränserna i pensionssystemet och i skattelagstiftningen har inneburit att personer födda 1957 hamnar i en situation där de behandlas som pensionärer i det ena systemet men inte i det andra. En kompensation föreslås därför till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för rätt att ta del av det förhöjda grundavdraget.

Regeringen avser att återkomma med ett förslag under våren 2024.

Rot- och rutarbete

En tillfällig höjning av taket för skattereduktionen för arbetskostnaden vid rotarbete (rotavdraget) föreslås. I förslaget ingår tillfälligt införda separata tak för rot- respektive rutavdraget på 75 000 kronor per person under beskattningsåret 2024.

Regeringen avser att remittera en promemoria samt att inhämta lagrådets yttrande under våren 2024.

Avskaffad skatt på plastbärkassar

Regeringen föreslår att skatten på plastbärkassar avskaffas genom att lagen om skatt på plastbärkassar upphävs. Förslaget innebär att lagen upphävs den 1 november 2024.

Justerad skatt på tobak och nikotin

Regeringens bedömning är att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och övrig tobak bör höjas med cirka 9 procent. Det föreslås att skatten på snus sänks med cirka 20 procent medan skatten på tuggtobak lämnas oförändrad.

Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ovanstående förslag. De kommande förslagen planeras att träda i kraft den 1 november 2024.

Sänkt skatt på bensin och diesel

En sänkning av energiskatten på bensin (miljöklass 1) för 2024 föreslås så att summan av energi- och koldioxidskatten blir 60 öre lägre per liter 2024 än skatten år 2023. Energiskatten på övrig bensin sänks då på motsvarande sätt.

För energiskatten på diesel (miljöklass 1) för 2024 föreslås en sänkning med 341 kronor per kubikmeter jämfört med den nivå som skulle ha gällt med nuvarande indexeringsregler.

Regeringen har remitterat en promemoria i ämnet och avser att under hösten 2023 återkomma till riksdagen med förslag med utgångspunkt i ovanstående. Det kommande förslaget avseende 2024 föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Utvidgad tidsgräns för expertskatt – från fem till sju år

I propositionen föreslås att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas till att gälla under högst sju år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades och omfattar då vistelser i Sverige som är avsedda att vara högst sju år.

Det kommande förslaget planeras träda i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas första gången för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 mars 2023.

 

Här hittar du hela budgetpropositionen för 2024:

Hela budgetpropositionen 2024 Länk till annan webbplats.

Styrränta

Riksbanken har beslutat att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 4 procent. Prognosen för styrräntan visar att den kan komma att höjas ytterligare.

Internationell samverkan skapar lösningar | Skatteverket

– Varje enskilt projekt är så klart unikt och vi arbetar med en mängd olika frågor utifrån det enskilda landets behov, säger Patrik Berglund, projektledare på enheten för Internationell samverkan på Skatteverket.

Projekten är uppdragsbaserade och finansieras externt. Uppdragsgivare är i första hand Sida och EU, men i något fall har projekt också finansierats av samarbetslandet själv.

– Det är viktigt att vi inte bara säljer in lösningar direkt hämtade från Sverige. Utan att vi tillsammans hittar lösningar som fungerar utifrån landets unika förutsättningar, säger Patrik Berglund.

Just nu pågår arbetet med att starta upp ett projekt i Georgien, som bland annat kommer att handla om servicefrågor, riskhantering och data management.

Höstbudgeten

Regeringen har presenterat höstbudgeten som har inriktning inflationsbekämpning, arbetslinje, ökad trygghet, effektiviserad klimatpolitiken och tillväxt.

Arbetsmiljöverket tillsyn

Cirka 2 000 arbetsplatsers rutiner för att förebygga risker med digitala arbetssätt kommer att granskas av Arbetsmiljöverket i en EU-gemensam insats.

Nettoförsäljningsvärde vid värdering av varulager

Bokföringsnämnden (BFN) beslutade den 8 september 2023 att lämna ett yttrande till Högsta domstolen i mål om personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare enligt 25 kap. 18 § ABL.

Utgifter för att söka arbete

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse när du navigerar genom webbplatsen. Av dessa lagras cookies som kategoriseras som nödvändiga i din webbläsare eftersom de är nödvändiga för att webbsidans grundläggande funktioner ska fungera. Vi använder också tredjepartscookies som hjälper oss att analysera och förstå hur du använder denna webbplats. Dessa cookies kommer endast att lagras i din webbläsare med ditt samtycke. Du har också möjlighet att välja bort dessa cookies men genom att välja bort vissa av dessa cookies kan det påverka din upplevelse av webbplatsen.

För mer information avseende vår användning av cookies, behandling av personuppgifter samt hur du återkallar ditt samtycke, se vår cookie policy samt vår integritetspolicy. Länkarna öppnas i en ny flik

Ökad skuldsanering

Kronofogden rapporterar att antalet personer som ansökt om skuldsanering har ökat med 24% första halvåret 2023 jämfört med motsvarande period förra året.

Varning för bluffsms | Skatteverket

Om du har fått ett mejl eller sms som ser ut att komma från Skatteverket, men som du misstänker är falskt tänk på att:

  • inte klicka på länkar eller knappar
  • inte öppna bilagor
  • inte svara på mejlet eller meddelandet

Vår rekommendation är att du raderar mejlet eller meddelandet direkt.

Om det står att du ska lämna ifrån dig uppgifter om bankkontonummer eller kreditkortsnummer, ska du inte göra det. Skatteverket efterfrågar aldrig dina kontouppgifter i mejl eller sms. Det gör vi endast via våra e-tjänster som du loggar in på med din e-legitimation.