Budgetpropositionen inlämnad till riksdagen | Skatteverket

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 om inget annat anges. I budgetpropositionen aviserar regeringen även andra kommande förslag som inte tas med här.

Skattereduktion för förvärvsinkomster

En skattereduktion för förvärvsinkomster om upp till 1 500 kronor per person och år aviseras. Den ska gälla för samtliga inkomster i inkomstslaget tjänst, det vill säga både arbetsinkomster och inkomster från socialförsäkringsförmåner. Skattereduktionen trappas upp och maxbeloppet föreslås gälla för den som tjänar 240 000 kronor per år eller mer. Cirka 7,2 miljoner personer uppges omfattas.

Tillfällig skattereduktion för låginkomsttagare

För att hantera ökade arbetskostnader till följd av covid-19-pandemin aviserar regeringen en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster. Skattereduktionen är tänkt att ha en tydlig låginkomsttagarprofil och vara helt utfasad vid arbetsinkomster som uppgår till 50 000 kronor per månad. Skattereduktionen föreslås träda i kraft under 2021 och gälla för beskattningsåren 2021 och 2022.

Sänkt skatt för personer över 65 år

I budgetpropositionen föreslås att det förhöjda grundavdraget för personer över 65 år förändras så att den skillnad i beskattning mellan pension och löneinkomst som jobbskatteavdraget medfört i princip tas bort. Det innebär att grundavdraget höjs för alla med inkomster mellan cirka 213 000 och 1 418 000 kronor per år.

Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för personer mellan 19 och 23 år

I budgetpropositionen aviseras en tillfällig nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år.

Regeringen avser att under våren 2021 återkomma till riksdagen med ett förslag. Det kommande förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2021 och gälla till och med den 31 mars 2023.

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

I budgetpropositionen aviseras att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den först anställda, även kallat växa-stödet, tillfälligt bör utvidgas. Förslaget innebär att nedsättning ges till företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt till företag med en anställd och som anställer ytterligare en person. Den föreslagna nedsättningen föreslås gälla för anställningar under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.

Rutavdraget utvidgas och taket för rutavdraget höjs

I budgetpropositionen föreslås att rutavdraget utvidgas med fyra nya tjänster och att taket för rutavdrag höjs till 75 000 kronor, jämfört med dagens 50 000 kronor.

Kostnadsfritt att skjuta upp reavinstskatt vid bostadsbyte

Den så kallade uppskovsräntan för uppskjuten skatt på vinst vid bostadsförsäljning föreslås tas bort nästa år. Både befintliga och framtida uppskov ska omfattas av de nya reglerna.

Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall

I budgetpropositionen aviseras att det bör införas en skattefrihet för förmån av kost i särskilda fall, med anledning av de matgåvor som lämnats till anställda i samband med covid-19-pandemin liksom i samband med skogsbränderna 2018.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och gälla retroaktivt för förmåner som lämnats efter den 29 februari 2020.

Ökade anslag till Skatteverket

Förstärkta insatser mot skattefusk

Anslaget föreslås ökas varaktigt med 30 miljoner kronor från och med 2021 för att förstärka och intensifiera arbetet mot skattefusk, skattebrott och organiserad brottslighet.

Förstärkning av folkbokföringen

Anslaget föreslås ökas med 43 miljoner kronor 2021 för att förstärka och effektivisera folkbokföringsverksamheten. Från och med 2022 beräknas anslaget ökas med 20 miljoner kronor i samma syfte.

Administration omställningsstöd

Anslaget ökas engångsvis med 60 miljoner kronor för Skatteverkets hantering av omställningsstödet.

Här hittar du alla förändringar inom beskattningsområdet och hela budgetpropositionen för 2021:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply