Budgetpropositionen inlämnad till riksdagen | Skatteverket

Sänkt skatt på bensin och diesel under tre år
Skatten på bensin och diesel sänks med motsvarande 1 krona per liter från 1 januari 2023. Skattesänkningen görs utifrån gällande indexeringsregler och ska gälla i tre år.

Jobbskatteavdraget förstärks för personer som har fyllt 65 år
Skatten sänks för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta.

Ungefär 400 000 personer får sänkt skatt på sina arbetsinkomster, enligt propositionen. I genomsnitt uppgår skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år. Den kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år. Skattesänkningen föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Nuvarande reseavdrag behålls och förstärks
Det nuvarande reseavdraget behålls i stället för att införa en modell med en avståndsbaserad skattereduktion som riksdagen beslutade om i juni. Samtidigt förstärks avdraget.

Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil.
Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

För resor med förmånsbil som drivs med elektricitet görs dock inte några ändringar i förhållande till dagens regler. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Avdragen för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil justeras
Även avdragen för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil höjs med motsvarande belopp som i reseavdraget, det vill säga till 25 respektive 12 kronor per mil. För resor med förmånsbil som drivs med elektricitet görs dock inte några ändringar i förhållande till dagens regler.

Förstärkt skattereduktionen för installation av solceller
Inom ramen för det gröna avdraget höjs skattereduktionen för installation av solceller från 15 till 20 procent från och med 1 januari 2023.

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning av gratis elbilsladdning på jobbet
Den som får ladda sin egen bil eller förmånsbil gratis på arbetsplatsen ska enligt dagens regler förmånsbeskattas. Förslaget innebär att förmånsbeskattningen slopas till och med sista juni 2026.

Skattenedsättningen för datorhallar slopas
Nedsättningen av energiskatten på elförbrukning i datorhallar slopas från den 1 juli 2023.

För datorhallar som omfattas av nedsättningen är skatten i dag 0,6 öre/kWh jämfört med den ordinarie skattesatsen som för närvarande är 36,0 öre/kWh. Skattenedsättningen infördes 2017.

Skattenedsättning på jordbruksdiesel förlängs till och med 31 december 2023
Omkring 26 000 företag beräknas omfattas av skattesänkningen.

Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter införs
Det införs nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter om gränsöverskridande betalningstransaktioner till Skatteverket. Syftet är att bekämpa momsbedrägerier.

Här hittar du alla förändringar inom beskattningsområdet och hela budgetpropositionen för 2023:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply